Reklama

Základy programu EAGLE 3. Díl – Vytvoření DPS – layout

Úvod

V minulém díle jsme se věnovali tvorbě elektronického schématu pomocí editoru v programu Eagle. V tomto příspěvku se podíváme na jednotlivé funkce editoru plošných spojů a tvorbu plošného spoje pro naše vytvořené zapojení z minulého dílu.

Menu editoru pro tvorbu plošného spoje je velice přehledné a poměrně logické. V následujícím odstavci jsou popsány funkce jednotlivých tlačítek, které lze využít k práci při vytváření plošného spoje.

Popis tlačítek editoru plošných spojů
Tab. 1: Popis tlačítek editoru schémat
Ikona Název Popis
Info
Info Při kliknutí na jakoukoliv součástku či plošný spoj, se zobrazí základní informace o názvu knihovně a další údaje.
Info
Show Touto funkcí lze zobrazovat (zvýrazňovat) v plošném spoji „layoutu“. Pokud klikneme na součástku nebo spoj na DPS, zvýrazní se i ve schématu. Tato funkce funguje i opačně ze schématu do layoutu.
Info
Display Správce vrstev pro kreslení. Podrobnější popis bude v následujícím příspěvku.
Info
Mark Pravítko pro odměřování vzdáleností od stanoveného bodu. Souřadnice jsou zobrazeny v levém horním rohu. Názorná ukázka je na Obr. 1.

E_42

Obr. 1: Ukázka funkce mark
Info
Move Tlačítko pro přesun objektu.
Info
Copy Tlačítko pro kopírování objektu.
Info
Rotate Tlačítko pro rotace objektu.
Info
Mirror Tlačítko pro překlopení objektu.
Info
Group Tlačítko pro označení skupiny objektů, které lze poté hromadně upravovat (otáčet, kopírovat, mazat atd..).
Info
Change Toto tlačítko má mnoho funkcí, slouží i k hromadným úpravám. Lze upravovat vrstvy, popisky, tloušťky spojů, velikosti písma, změna pouzdra a další. Náhled funkcí je na Obr. 2.

E_43

Obr. 2: Ukázka funkce change
Info
Paste Tlačítko slouží pro vkládání objektu (vkládá pouze skupinu objektů a nefunguje na součástky1).
Info
Delete Tlačítko pro mazání objektu (ne součástek¹).
Info
Add Tlačítko pro přidání objektů do editoru (otevření knihovny součástek¹). Lze přidávat například rámeček „frame“. Vyhledávání v knihovnách je pomocí hvězdiček *hledanytext* např. *frame*. Náhled je na Obr. 3.

E_44

Obr. 3: Ukázka funkce add – knihovna
Info
Replace Tlačítko pro výměnu součástky za jiný typ z knihovny – lze zaměňovat pouze součástky stejného typu se stejným počtem pinů ( tranzistor -> tranzistor, odpor -> odpor).
Info
Pinswap Tlačítko pro funkci záměny pinu na součástce.
Info
Lock Tlačítko pro funkci uzamknutí součástky v plošném spoji, tzn. nelze se součástkou hýbat. Odemknutí součástky je pomocí tlačítka Info a odškrtnutí Locked. Náhled lze vidět na Obr. 4.

E_45

Obr. 4: Ukázka funkce lock v nastavení
Info
Name Tlačítko pro pojmenování součástky.
Info
Value Tlačítko pro zapsání hodnoty součástky.
Info
Smash Tlačítko pro zobrazení křížku u názvu a hodnoty, který nám umožní pohybovat s těmito údaji.
Info
Miter Tlačítko pro zaoblení spojů. Toto tlačítko se moc v praxi nepoužívá.
Info
Split Tlačítko pro změnu úhlu spoje.
Info
Optimize
Info
Meander Tlačítko pro výpočet délky spoje.
Info
Route Toto tlačítko slouží k vytváření spojů mezi součástkami.
Info
Ripup Tlačítko, které ruší spoje mezi součástkami.
Info
Text Tlačítko pro vkládání textu do editoru plošného spoje.
Info
Wire Tlačítko pro kreslení čar (jen pro úpravy, nakreslení chladiče a podobně. POZOR TOTO TLAČÍTKO NESLOUŽÍ PRO KRESLENÍ PLOŠNÝCH SPOJŮ)
Info
Circle Tlačítko pro kreslení kruhů (jen pro úpravy, nakreslení chladiče a podobně. POZOR TOTO TLAČÍTKO NESLOUŽÍ PRO KRESLENÍ PLOŠNÝCH SPOJŮ)
Info
Arc Pro kreslení zaoblení (jen pro úpravy, nakreslení chladiče a podobně. POZOR TOTO TLAČÍTKO NESLOUŽÍ PRO KRESLENÍ PLOŠNÝCH SPOJŮ)
Info
Rect Tlačítko pro kreslení vyplněných obdelníků „mědi“.
Info
Polygon Tlačítko pro kreslení vyplněných nepravidelných tvarů (využívá se hlavně pro “rozlití“ mědi na plošném spoji). Náhled „rozlité“ mědi lze vidět na Obr. 5.

E_46

Obr. 5: Ukázka funkce polygon
Info
Via Tlačítko pro vkládání prokovů, pájecích pinů a podobně.
Info
Signal
Info
Hole Tlačítko pro vkládání děr pro vrtání, například pro šroubky a podobně.
Info
Attribute Tlačítko pro doplnění informaci (například vlastnosti součástky, popis).
Info
Dimension Tlačítko pro kótování vzdáleností – funkce dodaná až do verze Eagle 6 .
Info
Ratsnets Tlačítko pro zkracování „Unrouted spojů“ – podrobnější informace dále v textu.
Info
Autorouter Tlačítko pro automatický návrh plošného spoje – podrobnější informace dále v textu.
Info
ERC Tlačítko pro kontrolu správného zapojení schématu.
Info
DRC Tlačítko pro kontrolu správného navržení „routování“ DPS – podrobnější informace dále v textu.
Info
Errors Tlačítka pro zobrazení soupisky chyb v plošném spoji.

¹ Pokud chcete v průběhu přidávat nebo mazat součástku můžete to provést pouze v editoru schématu, ale ne v editoru plošného spoje.

Vytvoření layoutu

Nyní si ukážeme jak vytvořit plošný spoj z vytvořeného schématu z minulého dílu.

 1. Založíme projekt. (V předchozí kapitole je popsáno podrobněji založení projektu)
 2. Vygenerujeme „layout“, viz Obr. 6.
  E_47

  Obr. 6: Generování layoutu.
 3. Nastavíme mřížku pro rozmísťování součástek jako je vidět na Obr. 7.
  E_49

  Obr. 7: Nastavení mřížky.
 4. Rozmístíme vhodné součástky po ploše budoucí DPS a nastavíme velikost DPS „dimension“ jako je vidět na Obr. 8.
  E_48

  Obr. 8: Změna rozměrů dimension
 5. Pokud jsou nějaké součástky v nevhodném pouzdru např. v SMD pouzdru, stačí použít tlačítko Replace Replace
 6. Tlačítkem Route Route začneme vhodně propojovat jednotlivé součástky, jak naznačují „žluté“ čáry viz Obr. 9. Na Obr. 10. jsou vidět možnosti při routování. Nejčastěji se používa 45°ohýbaní spojů, protož tím jsou spoje kratší. Pravouhlé a jiné úhly se nepoužívají. Tloušťka spojů je podle proudové zatížítelnosti a třídy přesnosti, které si popíšeme v dalším příspěvku. Funkce Drill je nastavena standartně na 0,6mm pro prokovy.
  E_50

  Obr. 9: Routování DPS

  E_51

  Obr. 10: Možnosti nastavení routování
 7. Spustíme ERC ERC kontrola správného zapojení schématu. Tímto se provádí kontrola, zda jsou nějaké nezapojené piny nebo jsou prohozené napájení atd.
 8. Spustíme DRC DRC kontrola správného navržení „routování“ DPS. Pokud si nezměníte pravidla pro kontrolu, tak je prováděna kontrola routování původními hodnotami. Pravidla lze měnit dle libosti.
  Zde jsou ke stažení třídy přesnosti 3 – 6 konstrukční třídy. Po stažení stačí vložit do složky….. a vybrat při DCR viz Obr. 11.
  E_52

  Obr. 11: Volba DRC
 9. Pokud nejsou žádné chyby v návrhu máme kompletně DPS navrženou
[1] CadSoft EAGLE PCB Design Software [online]. USA, 2011 [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: www.cadsoftusa.com
Jiné příspěvky v kategorii:

 
Základy programu EAGLE 1. Díl – Úvod
Základy programu EAGLE 2. Díl – Vytvoření schématu
Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek
Základy programu EAGLE 5. Díl – Vytváření vlastních modelů součástek

 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.