Reklama

Aplikace – Jednoduchý dvoukanálový PC Voltmetr 0 – 50V

Úvod

Aplikace byla navržena pro zobrazení dvou hodnot napětí, které jsou snímané mikrokontrolérem a posílané pomocí sériového rozhraní.

Základní vlastnosti aplikace lze vidět v následujícím přehledu:

–– Zobrazení dvou hodnot napětí
–– Rozlišení hodnoty napětí 10b
–– Vzorkování 1 až 60s
–– Změna rozsahů 5 až 50V
–– Možnost zobrazení grafu 10 až 1000 vzorků

Jak je z vlastností aplikace patrné, jedná se spíš a pomalý paměťový voltmetr, který se hodí především ke snímání dlouhodobých dějů, jako např. sledování napětí se změnou teploty v čase apod.
Při dodržení komunikačního rámce lze tuto aplikaci připojit k jakémukoliv mikrokontroléru a použít ji pouze k zobrazení napětí, nebo lze použít zapojení s mikrokontrolérem ATmega16, viz: www.tajned.cz.
Vytvořenou aplikaci lze vidět na Obr. 1.

Aplikace

Obr. 1: Vytvořená aplikace

Aplikace disponuje možností zobrazení dvou napětí v rozsahu 5,10,25 a 50 V. Změna rozsahu má pouze vliv na přepočítání obdržené hodnoty napětí, ale fyzické přepnutí rozsahu se musí provést přímo u mikrokontroléru. Dále lze měnit čas vzorkování v rozsahu 1- 60 s a také počet zobrazených dat v grafu v rozmezí 10 – 1000.

Popis ovládání a komunikace s mikrokontrolérem

Komunikace mezi osobním počítačem a mikrokontrolérem probíhá pomocí sériového rozhraní. Pokud používáte pouze aplikaci a k měření napětí používáte vlastní mikrokontrolér, je nutné správné nastavení sériového rozhraní. V následující tabulce Tab. 1. lze vidět požadované parametry.

Tab. 1: Parametry sériového rozhraní
Parametr Hodnota
Rychlost přenosu 9600 Bd
Počet datových bitů 8
Stop bitů 1
Parita žádná

Pro připojení k mikrokontroléru je nutné vybrat správný COM port. To lze udělat pomocí nabídky „Settings – COM port – COMx“. Po vybrání COM portu lze zkusit připojit aplikaci s mikrokontrolérem pomocí ikony dvou šipek, nebo pomocí nabídky „Settings – Connect with MCU“. Pro žádost o připojení s mikrokontrolérem zašle aplikace paket, který obsahuje hodnoty 128,1,2,3 a 128. Paket pro žádost o připojení lze vidět na Obr. 2.

Paket 1

Obr. 2: Paket se žádostí o připojení

Po odeslání připojovacího paketu musí aplikace do 5 s obdržet paket ve tvaru 1,2,3,4 a 5, viz Obr. 3.

Paket 2

Obr. 3: Paket s potvrzením připojení

Po obdržení potvrzení se barevně zobrazí ikona šipek, ve vedlejší ikoně se zobrazí číslo připojeného COM portu a barevně se zobrazí trojúhelník ke spuštění snímání napětí.
Po korektním připojení lze stisknout ikonu modrého trojúhelníku a tím zahájit snímání napětí. Paket pro zahájení snímání, který zašle aplikace obsahuje hodnoty 128,100,100,100 a 128, viz Obr 4.

Paket 3

Obr. 4: Paket pro zahájení snímání

Nyní aplikace přijímá z mikrokontroléru pakety, které obsahují hodnoty napětí a informaci o měřeném kanálu. Tento paket je složen z hodnot 1, rozlišení kanálu (1 nebo 2), horní byte A/D převodu (0-3), dolní byte A/D převodu (0 – 255) a z 255, viz Obr. 5.

Paket 4

Obr. 5: Paket s informací o napětí a měřeném kanálu

Jak již bylo řečeno, aplikace očekává 10b hodnotu napětí, proto byte s vysokou váhou (AD-H) může nabývat pouze hodnot 0 – 3, zatímco byte s nízkou váhou (AD – L) může nabývat hodnot v rozmezí 0 – 255.
Pro ukončení snímání, ale ne odpojení od mikrokontroléru lze stisknout ikonu modrého čtverce a tím poslat paket, který obsahuje hodnoty 128,200,200,200 a 128, viz Obr. 6.

Paket 5

Obr. 6: Paket pro ukončení snímání

K odpojení mikrokontroléru od aplikace lze stisknout buďto barevnou ikonu šipek, nebo vybrat „Settings – Disconnect from MCU“ . Při této volbě dojde jako první k zastavení snímání pomocí paketu, viz Obr.6, pokud je snímání spuštěno. Poté je vyslán paket pro odpojení od mikrokontroléru, který je složen z hodnot 128,10,20,30 a 128, viz Obr. 7.

Paket 6

Obr. 7: Paket pro odpojení mikrokontroléru od aplikace

Pokud chcete zobrazit graf uložených hodnot napětí, stačí stisknout ikonu grafu. Změna počtu zobrazených dat lze udělat pomocí číselných ikon v položce „Samples“.
Změna přepočtu rozsahu napětí probíhá pomocí ikon s jednotlivými rozsahy pro daný kanál.

 
 
APLIKACI LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Jakékoliv šíření stažené aplikace bez souhlasu autora je zakázáno. Aplikace je určena pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Aplikaci lze stáhnout zde:

Download “PC VOLTMETER” PC_Voltmeter.zip – Downloaded 311 times – 223 KB


.

Vzorové zapojení pro mikrokontrolér ATmega16 lze nalézt zde: Vzorové zapojení.

 

Pokud v aplikaci naleznete chybu, nebo máte nápad na vylepšení, tak se prosím obraťte na náš email tajned@email.cz, nebo přidejte komentář. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 

Předchozí: Aplikace pro řízení RGB LED pásku nebo RGB LED diody
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.