Reklama

Aplikace – Aplikace pro řízení RGB LED pásku nebo RGB LED diody

Úvod

Tato aplikace byla vytvořena pro jednoduché řízení RGB LED pásku, nebo také RGB LED diod. Na našich stránkách naleznete i program pro mikrokontrolér, ale lze využít i vlastní zařízení, které bude pouze komunikovat s aplikací pomocí sériového rozhraní.

Na Obr. 1. lze vidět vytvořenou aplikaci.

Obr. 1.

Obr. 1: Aplikace pro řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody
Připojení mikrokontroléru k PC

Komunikace mezi osobním počítačem a mikrokontrolérem probíhá pomocí sériového rozhraní. Pokud používáte pouze aplikaci a k řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody používáte vlastní mikrokontrolér, je nutné správné nastavení sériového rozhraní. V následující tabulce Tab. 1. lze vidět požadované parametry.

Tab. 1: Parametry sériového rozhraní
Parametr Hodnota
Rychlost přenosu 9600 Bd
Počet datových bitů 8
Stop bitů 1
Parita Žádná

První věcí, kterou je nutné udělat po spuštění aplikace, je výběr správného COM portu pomocí nabídky „Nastavení – Výběr portu – COMx“. Po výběru správného COM portu je nutné provést připojení k mikrokontroléru. Toto je možné opět pomocí nabídky „Nastavení – Připojit k MCU“, nebo pomocí ikony „dvou šipek“. Pokud lze vybraný COM port otevřít je vyslán paket se žádostí o připojení. Tento paket je složen z 5B. První je vyslána hodnota 128 a poté následují hodnoty 1,2,3 a opět 128. Paket se žádostí o připojení lze vidět na Obr. 2.

Obr. 2.

Obr. 2: Paket s žádostí o připojení

Po obdržení tohoto paketu mikrokontrolér odpoví následujícím paketem, viz Obr. 3. Jak je z obrázku patrné, aplikace obdrží hodnoty 1,2,3,4 a 5.

Obr. 3.

Obr. 3: Paket s odpovědí na žádost o připojení

Pokud je spojení s mikrokontrolérem navázáno, vybarví se ikona připojení a zobrazí se číslo příslušného COM portu, na kterém probíhá komunikace. Pokud mikrokontrolér neodpoví do 5s, sériový port se opět uzavře a je možné opakovat žádost o připojení třeba na jiném COM portu.
Nyní lze již určovat barvu RGB LED pásku, nebo RGB LED diodě pomocí následujícího paketu, viz Obr. 4.

Obr. 4.

Obr. 4: Paket pro řízení barvy RGB LED

První byte musí obsahovat hodnotu 1. Následují tři byty, které určují hodnotu barvy pro R, G a B. Paket je zakončen posledním bytem o hodnotě 255. Vysílané hodnoty určují délku svícení pro PWM regulaci, přičemž hodnota 255 znamená maximální intenzitu osvětlení a 0 naopak minimální osvětlení.
Pro odpojení aplikace od mikrokontroléru je možné využít volby v nabídce „Nastavení – Odpojit od MCU“, nebo stisknout barevnou ikonu šipek označující připojení s mikrokontrolérem. Pro ukončení spojení mezi aplikací a mikrokontrolérem je vyslán paket s hodnotami 128, 10,20,30 a 128, viz Obr. 5.

Obr. 5.

Obr. 5: Paket pro ukončení připojení s mikrokontrolérem
Ovládání aplikace

Pokud máte správně připojené zařízení, měli byste vidět změnu barvy LED pásku, nebo diody jakmile začnete hýbat s jednotlivými posuvníky R,G a B. Se změnou hodnot posuvníků můžete také sledovat přibližnou změnu barvy pomocí grafického znázornění RGB LED pásku.
Aplikace také dále disponuje šesti přednastavenými efekty pro řízení RGB LED světla. Efekt lze vybrat buďto pomocí nabídky „Efekty“, nebo lze využít příslušnou ikonu umístěnou uprostřed aplikace. Výpis jednotlivých LED efektů a jejich ikonu znázorňuje tabulka Tab. 2.

Tab. 2: Popis jednotlivých efektů
LED efekt Ikona Popis
Náhodná barva
název
generuje náhodnou barvu v intervalu 500 ms
Pomalá změna
název
V intervalu 100ms dochází k drobné změně u všech barev
Siréna 1
název
Plynulé střídání červené a modré barvy
Siréna 2
název
Rychlé blikání a střídání červené a modré barvy
Pouze bílé světlo
název
Nastaví všechny složky do stejné úrovně, lze měnit jen jas, ale ne barvu
Dýchání
název
S nastavenou barvou plynule mění jas
Vypnout efekty
název
Vypne efekt a přepne aplikaci do manuálního režimu řízení RGB barvy

Pokud u jednotlivých efektů jsou zobrazeny posuvníky pro změnu hodnoty R,G a B, lze je během efektu použít pro změnu nastavení.

 
 
APLIKACI LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Jakékoliv šíření stažené aplikace bez souhlasu autora je zakázáno. Aplikace je určena pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Aplikaci lze stáhnout zde:

Download “RGB LED Driver” RGB_LED_driver_v1_02.zip – Downloaded 326 times – 820 KB


Pokud používáte mikrokontrolér ATmega16, tak zdrojový kód a také schéma zapojení lze nalézt zde:
Řízení RGB LED pásku pomocí mikrokontroléru ATmeg16

 

Pokud v aplikaci naleznete chybu, nebo máte nápad na vylepšení, tak se prosím obraťte na náš email tajned@email.cz, nebo přidejte komentář. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 

Následující: Aplikace – Jednoduchý dvoukanálový PC Voltmetr 0 – 50V

Předchozí: Datasheet ATmega16
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.