Reklama

Základy programu EAGLE 2. Díl – Vytvoření schématu

Úvod

V této kapitole jsou popsány jednotlivé funkce editoru schémat a jejich tvorba. Menu editoru schémat je velice přehledné a poměrně logické. V následujícím odstavci jsou popsany funkce jednotlivých tlačítek.

Popis tlačítek editoru schémat
Tab. 1: Popis tlačítek editoru schémat
Ikona Název Popis
Info
Info Při kliknutí na jakoukoliv součástku či vodič ve schématu, se zobrazí základní informace o názvu knihovny a další údaje.
Info
Show Pokud máme už i layout editor otevřený, lze touto funkcí zobrazovat (zvýrazňovat) v layout návrhu. Pokud klikneme na součástku nebo vodič ve schématu zvýrazní se i v layoutu. Tato funkce funguje i opačně z layoutu do schématu.
Info
Display Správce vrstev pro kreslení. Podrobnější popis bude v další kapitole.
Info
Mark Pravítko pro odměřování vzdáleností od stanoveného bodu. Tato funkce se spíše využívá v layout editoru. Souřadnice jsou zobrazeny v levém horním rohu. Názorná ukázka je na Obr. 1.

E_43

Obr. 1: Ukázka funkce mark
Info
Move Tlačítko pro přesun objektu.
Info
Copy Kopírování objektu.
Info
Rotate Rotace objektu.
Info
Mirror Překlopení objektu.
Info
Group Pro označení skupiny objektů – pak lze tyto objekty hromadně upravovat (otáčet, kopírovat, mazat atd..).
Info
Change Toto tlačítko má mnoho funkcí, slouží i k hromadným úpravám. Lze upravovat vrstvy, popisky, tloušťky spojů, velikosti písma, změna pouzdra a další. Náhled funkcí je na Obr. 2.

E_44

Obr. 2: Ukázka funkce change
Info
Paste Vkládání objektu (vkládá pouze skupinu objektů).
Info
Delete Mazání objektu.
Info
Add Přidání součástky do schématu (otevření knihovny součástek). Vybereme vhodnou součástku a kliknutím na tlačítko OK vložíme do schématu. Vyhledávaní v knihovnách je pomocí hvězdiček *hledanýtext* např. *CAT4101*. Náhled je na Obr. 3.

E_46

Obr. 3: Ukázka funkce add – knihovna
Info
Replace Výměna součátky za jiný typ z knihovny – lze zaměňovat pouze součástky stejného typu se stejným počtem pinů ( tranzistor -> tranzistor, odpor -> odpor).
Info
Pinswap Funkce pro záměnu pinu na součástce.
Info
Gateswap Funkce pro záměnu pinu na součástce.
Info
Name Pojmenování součástky.
Info
Value Zapsání hodnoty součástky.
Info
Smash Každá součástka má napevno umístěn název a hodnotu. Pokud chceme tyto nápisy přesunout, stačí použít toto tlačítko a název bude mít křížek pro přemisťování. Rozdíl součástky “bez” a “s” smasch je na Obr. 4.

E_37

Obr. 4: Ukázka funkce smash
Info
Miter Funkce pro zaoblení čar spojů v pravém úhlu.
Info
Split Funkce pro zkosení čar spojů v pravém úhlu.
Info
Invoke Tato funkce se používá především u IO součástek, které mají v pouzdře více hradel , OZ, tranzistorů nebo napájení součástky. Náhled funkce je na Obr. 5.

E_40

Obr. 5: Ukázka funkce invoke
Info
Text Funkce pro vkládání textu.
Info
Wire Pro kreslení čar (jen pro úpravy schématu).
Info
Circle Pro kreslení kruhů (jen pro úpravy schématu).
Info
Arc Pro kreslení zaoblení (jen pro úpravy schématu).
Info
Rect Pro kreslení vyplněných obdélníků (nevyužívá se v editoru schémat).
Info
Polygon Pro kreslení vyplněných nepravidelných tvarů (nevyužívá se v editoru schémat)
Info
Bus Kreslení sběrnice.
Info
Net Kreslení vodičů (propojování veškerých součástek a sběrnic).
Info
Junction Dodatečný uzel.
Info
Lable Zobrazení názvu vodiče – výhodné pro popis vodičů ze sběrnice.

E_41

Obr. 6: Ukázka funkce lable
Info
Attribute Pro doplnění informací (například vlastnosti součástky, popis).
Info
Dimension kótování vzdáleností – funkce dodaná až do verze 6.
Info
Ecr Kontrola správného zapojení schématu. Kontroluje správné připojení napájecích pinů , volné piny atd.
Info
Errors Soupiska chyb ve schématu.
Vytvoření schématu
  1. Založíme projekt. (V předchozí kapitole je popsáno podrobněji založení projektu)
  2. New -> Schematic
  3. Jako první si najdeme veškeré součástky pomoci tlačítka Add. Info
  4. Poté co máme vloženy všechny součástky, můžeme přejít k jednotlivému propojování součástek pomocí tlačítka Net.Info
  5. Nakonec přidáme napájení VCC a GND je v knihovně supply a popřípadě rámeček na schéma je v knihovně frame. Na Obr. 7. je ukázáno schéma 555 zapojení.
    E_48_schmema
    Obr. 7: Schéma zapojení v Eaglu.
  6. Pro kontrolu správnosti apojení všech součástek spustíme kontrolu tlačítkem Erc.Info
[1] CadSoft EAGLE PCB Design Software [online]. USA, 2011 [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: www.cadsoftusa.com
Jiné příspěvky v kategorii:

 
Základy programu EAGLE 1. Díl – Úvod
Základy programu EAGLE 3. Díl – Vytvoření DPS
Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek
Základy programu EAGLE 5. Díl – Vytváření vlastních modelů součástek
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.